Pytania i odpowiedzi dt. "Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Łapy  17.05.2018 r.

 

CKP 26.2.2018

 

Wykonawcy

 (uczestnicy postępowania)

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania przetargowego naDostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach informuję, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania których treść wraz odpowiedziami przekazuję poniżej:

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź Ad 1.

Tak, wszystkie komponenty przedmiotu dostawy maja być nowe i nieużywane oraz nieaktywowane.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź Ad 2.

Nie o ile dostarczone oprogramowanie jest w wersji BOX w oryginalnie zapakowanych opakowaniach.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź Ad 3.

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź Ad 4.

Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania wg poniższego schematu:

 

1.      Zakup komputerów z oprogramowaniem lub samego oprogramowania podlega procedurze kontroli legalności oprogramowania.

2.      Komputery i oprogramowanie powinny znajdować się w fabrycznie nowych, nie naruszonych opakowaniach.

3.      W przypadku gdy opakowanie jest naruszone należy w obecności przedstawiciela firmy dostawczej skontaktować się ze sprzedawcą komputera / oprogramowania i ustalić dalszą drogę postępowania, jeśli zajdzie taka konieczność, również procedurę zwrotu / wymiany naruszonego sprzętu i oprogramowania.

4.      W obecności przedstawiciela firmy dostawczej sprawdzany jest stan opakowań. Legalność oprogramowania jest sprawdzana w następnej kolejności i nie musi być przeprowadzona w obecności firmy dostawczej, chyba, że umowa ze sprzedawcą stanowi inaczej.

5.      Wszelkie wątpliwości dotyczące legalności oprogramowania zgłaszane są bezpośrednio do sprzedawcy w sposób uprzednio ustalony, w formie pisemnej lub drogą mailową.

6.      Kontrola legalności systemów operacyjnych i oprogramowania polega w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu, czy dołączony został Certyfikat Autentyczności/ etykieta z dowodem licencji/ hologram/ numer seryjny, inny dokument potwierdzający legalność oprogramowania.

7.      Kupujący może zastrzec sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania poprzez uruchomienie komputera / zainstalowanie oprogramowania i sprawdzenie numerów seryjnych I kodów dostępu / weryfikację poprzez stronę internetową producenta oprogramowania lub w inny sposób.

8.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź Ad 5.

Tak, patrz pkt 8 procedury opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 4.