Sprawozdanie z uczestnictwa nauczycieli CKP w Łapach w projekcie 2017-1-PL01-KA102-037206

 W okresie od 31.12. 2017 - 30.12.2019r. z Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
uczestniczyło trzech nauczycieli w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej
2017-1-PL01-KA102-037206, „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej
i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” organizowanym
przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
Partnerami zagranicznymi były niemieckie ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Szkolenia były zrealizowane w ramach projektu FRSE „Ponadnarodowa mobilność uczniów i
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na
zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Koordynatorem projektu był Marek Rudziński z KCER w Brwinowie.
Szkolenia odbyły się w następujących w terminach:
DEULA Hildesheim          02.07-13.07.2018                 
- jeden nauczyciel z CKP Łapy
DEULA Hildesheim          08.07-19.07.2019                 
- jeden nauczyciel z CKP Łapy
DEULA Nienburg              19.08-30.09.2019                
- jeden nauczyciel z CKP Łapy
W projekcie finansowanym ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu POWER
uczestniczyło 3 nauczycieli z naszej szkoły o różnorodnych doświadczeniach zawodowych z
mechanizacja rolnictwa i agrotroniki oraz produkcji rolnej.
Osoby będące po raz pierwszy w niemieckich zakładach pracy, interesowały się ich
funkcjonowaniem, organizacją pracy. Szczególne duże zainteresowanie uczestników
dotyczyło gospodarstw rolnych, warunków ich funkcjonowania, współpracy z instytucjami
zewnętrznymi.
Nauczyciele naszej szkoły uczestniczący w szkoleniach u partnerów zagranicznych – DEULA
Nienburg i DEULA Hildesheim, poznane zagadnienia będą wdrażać do własnej praktyki
edukacyjnej. Udział nauczycieli umożliwi już na etapie nauki zawodu eksponowanie
istotnych aspektów dotyczących możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w
procesach technologicznych produkcji żywności na każdym jego etapie. Stanowić to będzie
inspirację do przekazywania nowych treści kształcenia podczas realizowanych szkoleń i zajęć
dydaktycznych. Jest to również impuls do podjęcia działań w gospodarstwach rolnych,
zakładach pracy (miejscach zatrudnienia uczniów) zmierzających do ograniczania zużycia
energii na każdym etapie produkcji żywności i minimalizacji kosztów produkcji.
Obecna sytuacja gospodarcza wymusza częstą zmianę miejsc pracy nie tylko w wymiarze
lokalnym, ale i europejskim. Obywatele Europy przemieszczają się w poszukiwaniu miejsc
zatrudnienia w różnych krajach. Wymaga to, aby również polscy uczniowie, przyszli
pracownicy europejskiego rynku pracy znali i przestrzegali przepisy dotyczące norm w
produkcji żywności obowiązujące w innych krajach, a zwłaszcza sąsiadów, jakimi są Niemcy.
Problem ten ma charakter europejski. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje dotyczące
ujawnionych różnic i zbieżności potwierdziły obszary, które wymagają szczególnej uwagi.

Uczestnicy projektu z naszej szkoły poznali i opanowali informacje przekazywane podczas
szkolenia. Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia merytoryczne:
- Porównanie funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego
rolników i pracowników sektora rolniczego i przetwórczego w Niemczech.
- Możliwości odzyskiwania i pozyskiwania różnych rodzajów energii w procesach
przetwórczych i produkcyjnych (przetwórstwo odpadów, produkcja biomasy, energia
odnawialna).
- Możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu agrotroniki w produkcji rolniczej i
ogrodniczej.
- Określenie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu agrotroniki i
modyfikowania procesów produkcji rolniczej.
- Określenie możliwości zastosowania agrotroniki w innowacyjnych rozwiązaniach  na
każdym etapie produkcji żywności.
- Charakterystyka innowacyjnych technologii stosowanych w przetwórstwie rolno –
spożywczym, z wykorzystaniem agrotroniki.
- Analiza nowych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
- Ograniczanie nakładów energetycznych (i odzyskiwanie energii) w przetwórstwie
żywności.
Pracownicy niemieckich zakładów pracy, a także rolnicy - zweryfikowali swoje
dotychczasowe wyobrażenia o polskim pracowniku, jego umiejętnościach, rynku pracy,
edukacji. Nauczyciele z CKP w Łapach podczas wizyt studyjnych w niemieckich
gospodarstwach rolnych, zakładach pracy, poznali rzeczywiste warunki prowadzenia
procesów pracy, wymagania stanowisk pracy i występujące na nich zagrożenia, a także
możliwości redukcji zużycia energii. Ponadto poznali systemy prowadzenia szkoleń
doskonalących oraz uwarunkowania organizacyjne wynikające z rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej poszczególnych zakładów (gospodarstw rolnych) o różnych
kierunkach działalności. W trakcie seminariów z przedstawicielami różnych instytucji
funkcjonujących na niemieckim rynku pracy, a także rynku edukacyjnym, uczestnicy szkoleń
bezpośrednio wymieniali poglądy i wypracowywali wnioski z uwzględnieniem własnych
obserwacji i doświadczeń zawodowych dotyczących możliwości powstawania nowych miejsc
pracy, wykorzystania potencjału technicznego gospodarstw i ich wdrożenia w warunkach
polskich. Podczas realizacji programu szkolenia był on elastycznie dostosowywany
i uzupełniany o elementy merytoryczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników
wymiany doświadczeń w poszczególnych grupach.
Partnerzy niemieccy chętnie współpracowali w realizacji takich przedsięwzięć, ponieważ
spełniały oczekiwania i życzenia uczestników wymiany doświadczeń. Oprócz różnych
gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i usługowych, uczestnicy poznali również
inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego (szkołę rolniczą, centrum kształcenia
zawodowego), z którymi współpracują partnerzy niemieccy. Pozwoliło to ukształtować
obiektywny obraz stanowisk pracy, a także stanowisk dydaktycznych, na których szkoleni są
przyszli pracownicy oraz osoby odbywające dalsze kształcenie ustawiczne z różnych branż.
Partnerzy niemieccy wykazali bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt
materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także
pozyskiwali je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy szkolenia i od osób
prowadzących seminaria. Podczas seminariów omówiono różnice w wyposażeniu baz
dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, jakimi

dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej współpracy w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz organizacji praktyk uczniowskich i staży, finansowanych ze
środków Unii Europejskiej. Partnerzy niemieccy umożliwili uczestnikom wymiany
doświadczeń zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi w okolicach Hanoweru,
Nienburga, Hildesheim i innych okolic.
Wypracowany efekt materialny w postaci opracowania przez naszą grupę 3 nauczycieli,
uczestniczących w szkoleniach w 2018 i 2019 roku, stanowi dla uczestników istotną pomoc
dydaktyczną i egzemplifikującą nabyte doświadczenia podczas pobytu w niemieckich
ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Opracowanie to jest udostępniane
również wszystkim zainteresowanym uczestnikom podczas organizowanych i prowadzonych
przez uczestników projektu szkoleń i zajęć dydaktycznych. Elektroniczna forma opracowania
efektu materialnego umożliwia łatwą adaptację jego potrzebnych fragmentów do różnych
form prezentacji, w zależności od potrzeb prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub szkolenie.
Opracowanie to jest ilustrowane dokumentacją fotograficzną obrazującą istotne elementy
opisywanych treści. Jest to istotnym walorem, szczególnie przydatnym podczas
prowadzonych zajęć dydaktycznych, umożliwiającym upoglądowienie prezentowanych treści.
Integralną częścią opracowania jest przygotowana prezentacja dotycząca projektu.
Nauczyciele naszego Centrum po powrocie ze szkolenia potwierdzili całkowite
wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był
szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu
otrzymał certyfikat od partnera zagranicznego, potwierdzający udział w szkoleniu z zakresu
tematu projektu w określonym terminie w każdym z ośrodków, wystawiony w języku
niemieckim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz
profesjonalizm pracowników w omawianiu poszczególnych zagadnień.
Ponadto, Beneficjent projektu wystawił zaświadczenia uczestnikom projektu potwierdzające
udział w całym projekcie w terminie od 31.12. 2017 - 30.12.2019r. Zaświadczenia te – oprócz
wymaganych umową zapisów (w tym logo Programu POWER) – zawierają program
merytoryczny wymiany, nazwy instytucji współpracujących w realizacji projektu w Polsce
i w Niemczech.
Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowywany już dokument Europass Mobility,
potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.
Materiały szkoleniowo – dydaktyczne dla organizatorów i realizatorów szkoleń
opracowane miedzy innymi przez naszych nauczycieli są na stronie

Dostęp do scenariuszy jest na stronie:
https://www.kcer.pl/projekty-realizowane-ze-srodkow-ue/po-wer/
Materiały szkoleniowo – dydaktyczne dla organizatorów i realizatorów szkoleń:
- Gastronomia
- Mechanizacja rolnictwa i agrotronika
- Produkcja rolna

 

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Portuguese -> English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy